شما تک تیراندازهستید
چشمان تیزبین شهر از آن شماست

در شب بیدار شوید و مافیا را هدف قرار دهید.


اگر مافیا را بزنید؛ همان مافیا از بازی خارج می شود و اگر یکی از شهروندها را بزنید خودتان از بازی خارج می شوید.