شما شهروند هستید
قابلیت ویژه ای ندارید

در طول روز گوش کنید و درست رأی دهید.