شما قاتل هستید
ارتش یک نفره

در مقابل مافیا آنکه کشته می شود شما نیستید! فقط با تیر تک تیرانداز و رأی گیری از شهر خارح می شوید