شما پزشک مافیا هستید
پزشک شیطانی شهر

هم می توانید در کشتن شهروندان به تیم خود کمک کنید و هم هر شب یکی از یاران خود را نجات دهید.