شما کارآگاه هستید
کنجکاو و هوشیارترین فرد در شهر

شب بیدار شوید و در مورد یکی از شهروندها تحقیق کنید.