مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت شیشه قزوین
LOGO

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت شیشه قزوین

ضمن خیر مقدم خواهشمند است :

1- از مرورگرهای کروم یا فایرفاکس استفاده نمایید.

۲- در صورت نیاز به طرح سوال و دریافت پاسخ در زمان پخش زنده لطفا در وب سایت www.aparat.com عضو گردیده و سپس مجددا صفحه پخش زنده را باز نمایید .

در صورت هر گونه مشکلی با شماره ۰۲۱-۹۱۰۷۵۳۹۶ تماس حاصل فرمایید

LOGO

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت شیشه قزوین

ضمن خیر مقدم خواهشمند است :

1- از مرورگرهای کروم یا فایرفاکس استفاده نمایید.

۲- در صورت نیاز به طرح سوال و دریافت پاسخ در زمان پخش زنده لطفا در وب سایت www.aparat.com عضو گردیده و سپس مجددا صفحه پخش زنده را باز نمایید .

در صورت هر گونه مشکلی با شماره ۰۲۱-۹۱۰۷۵۳۹۶ تماس حاصل فرمایید
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت شیشه قزوین

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="https://ghazvinglass.com/uploads/1_303_73_bootstrap.min.css">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="https://ghazvinglass.com/uploads/util.css">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="https://ghazvinglass.com/uploads/1_303_10_main.css">
<div class="bg-img1 size1 flex-w flex-c-m p-t-55 p-b-55 p-l-15 p-r-15" style="background-color: #f2f2f2;">
<div class="container d-none d-sm-block" style="max-width: 80%; !important">
<div class="row">
<div class="col-md-9 ">
  <div class="wsize1 bor1 bg1 p-t-15 p-b-45 p-l-15 p-r-15 respon1 ">


      <style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style>
      <div class="h_iframe-aparat_embed_frame">
      <span style="display: block;padding-top: 57%"></span>
      <iframe scrolling="no" allowFullScreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src ="https://www.aparat.com/behzadmanafi/live?embed&fa"></iframe>
      </div>

  </div>
  </div>

  <div class="col-md-3 " >

  <div class="wsize1 bor1 bg1 p-t-15 p-b-45 p-l-25 p-r-15 respon1 ">
  <div class="wrappic1">
      <img src="https://ghazvinglass.com/uploads/1_301_43_logo.png" alt="LOGO" width='100%'>
    </div>

    <p class="txt-center m1-txt1 p-t-33 p-b-50">
      مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت شیشه قزوین
    </p>
    <p class="txt-center m2-txt1 p-t-33 p-b-5">
      ضمن خیر مقدم خواهشمند است :
    </p>
    <p class="txt-center m2-txt1 p-t-10 p-b-1">
      1- از مرورگرهای کروم یا فایرفاکس استفاده نمایید.
    </p>
    <p class="txt-center m2-txt1 p-t-10 p-b-1">
      ۲- در صورت نیاز به طرح سوال و دریافت پاسخ در زمان پخش زنده لطفا در وب سایت 
      <a href="https://www.aparat.com/login" target="_blank">www.aparat.com</a>
      عضو گردیده و سپس مجددا صفحه پخش زنده را باز نمایید . 
    </p>
    <p class="txt-center m2-txt1 p-t-10 p-b-1">
      در صورت هر گونه مشکلی با شماره
      <b dir="ltr">۰۲۱-۹۱۰۷۵۳۹۶</b>
      تماس حاصل فرمایید
    </p>      
  </div>
  </div>
</div>
LOGO

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت شیشه قزوین

ضمن خیر مقدم خواهشمند است :

1- از مرورگرهای کروم یا فایرفاکس استفاده نمایید.

۲- در صورت نیاز به طرح سوال و دریافت پاسخ در زمان پخش زنده لطفا در وب سایت www.aparat.com عضو گردیده و سپس مجددا صفحه پخش زنده را باز نمایید .

در صورت هر گونه مشکلی با شماره ۰۲۱-۹۱۰۷۵۳۹۶ تماس حاصل فرمایید

<script src="https://ghazvinglass.com/uploads/jquery-3.2.1.min.js"></script>

<script src="https://ghazvinglass.com/uploads/1_303_14_bootstrap.min.js"></script>
[glossary]