مکمل شب :

با پروتکوین آسوده بخوابید .

 • ترکیب سین بیوتیک به منظور افزایش اثربخشی
 • ترکیب با عصاره های گیاهی به منطور افزایش کارایی و کاهش دوره درمان
 • افزایش سطح دوپامین و ملاتونین
 • بهبود کیفیت خواب
 • احساس آرامش
 • تنظیم ساعت شبانه روزی و فعالیت فیزیولوژیک

مکمل روز:

با پروتکوین پر انرژی زندگی کنید.

 • کپسول سین بیوتیک به منظور افزایش اثربخشی
 • ترکیب با عصاره های گیاهی به منطور افزایش کارایی و کاهش دوره درمان
 • افزایش سطح هورمون سروتونین وگابا
 • افزایش سطح انرژی
 • بهبود خلق و خو
 • بهبود حافظه و یادگیری
 • کاهش اضطراب و استرس
 • کاهش رفتارهای شبه افسردگی